17.06.2020
Wyrok Trybunału Konstytucyjn. z 10.06.2020 r. 03.07.Kraków

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.06.2020 r., planowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ostatnie nowelizacje
Prawa spółdzielczego

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.07.2020r. w KRAKOWIE w Hotelu ARTUR
ul. Aleksandry 30
o godz. 9.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 13.00)

Na szkoleniu będą omówione:

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.06.2020 r.

- planowane zmiany prawne w spółdzielniach mieszkaniowych

- prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu organu

- prawidłowe zawiadomienie o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość o posiedzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej

- mieszane oddanie głosów przez Zarząd i Radę Nadzorczą

- obliczanie kworum

- wskazówki dotyczące ochrony interesów Zarządu

- nowe wytyczne w zakresie przygotowania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.06.2020 r.

- co stwierdził Trybunał Konstytucyjny

- jakie są skutki wyroku TK

- czy spółdzielnia zobowiązana jest do przywrócenia członków, którzy utracili członkostwo 9.09.2017r.

- czy członkami spółdzielni są osoby, które zostały usunięte z dniem 9.09.2017r. z rejestru członków np. członek oczekujący, małżonek członka nie posiadający prawa do lokalu

- status prawny osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na gruncie bez tytułu prawnego

- czy spółdzielnia zobowiązana jest do weryfikacji rejestru członków

- zmiana statutu po wyroku TK

2. Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

- projekty ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego

- założenia projektów

- zakres zmian

3. Ostatnie nowelizacje Prawa spółdzielczego

- Nowelizacja Prawa spółdzielczego w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

- Uprawnienie członka rady nadzorczej lub członka zarządu żądania zwołania posiedzenia

- Wymogi wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka rady nadzorczej lub członek zarządu

- Skutki nie zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu po złożonym wniosku

- Nowe tryby podejmowania uchwał

- Obliczanie kworum

- Zagrożenia zmian prawnych

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawo spółdzielcze w zakresie działania organów spółdzielni

- Problemy zmiany Statutu i regulaminów przez Zarząd i Radę Nadzorczą  po nowelizacji prawa

- Nowe prawa i obowiązki członka spółdzielni wpływające na działalność organów

- Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej

- Struktura i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej po zmianie prawa

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 26.06.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót