10.08.2020
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE TYPU „E” i „D” dla grupy I, II, III 18.09.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa

- wg rozdz.

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w kursie przedłużającym posiadane uprawnienia lub ich pozyskanie:

 

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE TYPU „E” i „D” dla grupy I, II i III

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 1000

Kurs organizowany jest dla:

Po kilkugodzinnym kursie, odbędzie się egzamin ustny w zakresie sprawdzenia kwalifikacji, przez Komisję zatwierdzoną decyzją Urzędu Regulacji Energetyki. Zakres egzaminu określa §. 6, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003.r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami.) Do egzaminu należy zgłaszać się z dowodem tożsamości.

Podczas szkolenia każdy uczestnik szkolenia zobowiązany będzie wypełnić wnioski dla każdego rodzaju uprawnień („E” lub „D”), oraz dla każdej grupy dla której uczestnicy będą chcieli uzyskać uprawnienia,  Do wniosku należy dołączyć wykaz i kserokopie posiadanych dotychczas świadectw kwalifikacyjnych.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  300 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 320 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11.09.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Niezależnie od odpłatności za szkolenie, które należy wpłacić na konto organizatora szkolenia, tj. MZRSM, każda Spółdzielnia lub inna firma kierująca pracowników do uzyskania przedmiotowych uprawnień, powinna również  uiścić opłatę za egzamin w kwocie 260,00 zł za każdy rodzaj uprawnień, na konto bankowe Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zarząd Oddziału w Tarnowie, na podstawie wystawionej faktury, którą spółdzielnia/firma otrzyma po przeprowadzeniu egzaminu.

 

Prezes Zarządu

  Aneta Piękoś

Powrót