Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów, reprezentowany przez Zarząd MZRSM.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie korespondencji drogą e-mailową na adres kontakt@mzrsm.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów obowiązującego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz/lub prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wynikających z Prawa Spółdzielczego oraz przyjętego przez MZRSM Statutu (działalność statutowa), a w szczególności w celu:
  • współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej:
   • udzielanie konsultacji i wydawanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na zapytania
   • organizacja i realizacja szkoleń/konferencji dla pracowników spółdzielni, a także w celu pozyskiwania i przygotowywania kadry lustracyjnej,
  • przeprowadzania badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
  • inicjowania i rozwijania współpracy między spółdzielniami,
  • organizacji Zjazdu Delegatów i powoływania organów statutowych (Rada Związku),
  • realizacji umów,
  • do celów archiwalnych.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. lustratorzy, obsługa informatyczna).
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również odbiorcom trzecim, na ich pisemny wniosek zawierający podstawę prawną umożliwiającą udostępnienie danych (organy państwowe, Sąd, Komornicy, Urząd Miasta, Policja) oraz innym administratorom, a także osobom fizycznym w celu wypełnienia ich prawnie usprawiedliwionych interesów po dokonaniu szczegółowej analizy (np. dochodzenie roszczeń).
 7. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy dotyczące ochrony danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.