16.02.2022
Windykacja należności. Szkolenie w dniu 09.03.2022

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Radcy Prawni, Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych
ze stanem epidemii.

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.03.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-15.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Program szkolenia:

 1. Aktualny model badania przedawnienia roszczeń
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Przedawnienie roszczeń objętych "starymi", kilkukrotnie użytymi tytułami wykonawczymi.
  5. Przerywanie biegu przedawnienia – uznanie długu, skierowanie sprawy do sądu, wniosek o klauzulę wykonalności, kierowanie sprawy do komornika, ugody w warunkach przed i w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. INFOGRAFY, WZORY ELEMENTÓW POZWU I WNIOSKÓW.
 2. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
 3. Doręczenia za pośrednictwem komornika w postępowaniu cywilnym
  1. Koszty i warunki poprawnego doręczenia przez komornika. Uwagi praktyczne. Konwersja doręczenia wadliwego na dowód, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem.
  2. Kontrola prawidłowości ustalania przez komornika pod jakim adresem zamieszkuję pozwany.
 4. Wniosek egzekucyjny i jego aktualny kształt
  1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
  2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
  3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
 5. Aktualne obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika
  1. Zakres stosowania art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
  2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC.
  3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, ocena efektywności i możliwości realizowania przez komorników modelowego postępowania – na przykładzie kazusu jednego z NSFIZ.
  4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
  5. Definicja poszukiwania majątku.
 6. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego
  1. Zakres wydatków.
  2. Zaliczka na wydatki.
  3. Rozliczanie wydatków.
  4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
  5. Kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
  6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
 7. Aktualny system opłat egzekucyjnych
  1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
  2. Rodzaje opłat.
  3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
  4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru). Bezskuteczność co do głównego składnika majątkowego (nieruchomości), przy stosowaniu przez wierzyciela zajęcia tylko jako zabezpieczenia własnego interesu. Zarzut pasywności wierzyciela, w kontekście innych zerowych sposobów egzekucji.
  6. Opłata przy umorzeniu postępowania zawieszonego na wniosek wierzyciela. Tzw. bezpieczny wniosek o zawieszenie.
  7. Opłaty przy wnioskowaniu przez wierzyciela o umorzenie postępowania, z uwzględnieniem wniosków o częściowe umorzenie.
  8. Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty.
  9. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
  10. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
  11. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
 8. Transparentność czynności komornika
  1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu.
  2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
  3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
  4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (treść art. 763 KPC).
  5. Rozliczanie egzekucji i karta rozliczeniowa.
  6. Zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
  7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
 9. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
  1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
  2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
  3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
 10. Skarga na czynności komornika (nadzór administracyjny nad komornikiem, wyłączenie komornika, orzeczenia referendarza)
 11. Egzekucja w warunkach Tarczy 3.0 i utrzymanie ograniczeń na rok 2022.
  1. Z nieruchomości z uwzględnieniem sposobu ustalania czy nieruchomość służy zaspakajaniu potrzeb dłużnika.
  2. Egzekucja z wynagrodzeń i świadczeń cywilnoprawnych ( wzrost kwoty wolnej od potrąceń i jak go uniknąć).
 12. Pytania, dyskusja, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości

Szkolenie poprowadzi: PRZEMYSŁAW WOJNICZ – Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Przewodniczący Wydziału IX Egzekucyjnego, do końca 2018r. Główny Specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Autor wielu publikacji z dziedziny prawa pracy i postepowania egzekucyjnego („Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia wynagrodzeń” Wyd. Presscom Wrocław, „Komornik jako płatnik podatku VAT” – Wyd. Currenda Sopot)  oraz uznany Trener z 20 letnią praktyką na rynku szkoleń.  

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 330,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 360,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 04.03.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót