06.07.2021
walne zgromadzenie w czasie epidemii

Przypominamy, że jeśli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. (art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.).

Opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 29 września 2020 roku, tj. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Na mocy Rozporządzenia uległy wydłużeniu terminy, tak aby zapewnić możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni w świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego).

Idąc dalej art. 90 ustawy z 31 marca 2020 r. przedłużył termin dla zwołania walnego zgromadzenia o sześć tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W ślad za powyższym kadencje rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, upływające w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, pozostają z mocy ustawy przedłużone, co rozwiewa wszelkie pojawiające się dotychczas wątpliwości. Zmiana weszła w życie 24 czerwca 2020 r.

Analizując bieżące informacje, interpretacje oraz śledząc dane dotyczące stanu epidemicznego nie rekomendujemy organizacji walnych zgromadzeń do czasu ogłoszenia zakończenia pandemii.

 

Zarząd

Małopolskiego Związku Rewizyjnego

Spółdzielni Mieszkaniowych

Powrót