27.04.2022
WALNE ZGROMADZENIE 2022. szkolenie w dniu 13.05.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

WALNE ZGROMADZENIE 2022  PROBLEMY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE W SM

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 13.05.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORY:

W programie szkolenia m.in.

Program

  1. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia.
  2. Jak przygotować się do Walnego Zgromadzenia.
  3. Formy aktywności członków Rady Nadzorczej i Zarządu w życiu spółdzielni i na Walnym Zgromadzeniu.
  4. Statut spółdzielni a Walne Zgromadzenie.
  5. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia.

        6. Przebieg Walnego Zgromadzenia (w tym Walne w częściach)

       7. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

        8. Zaskarżenie  uchwał.

        9. Zakres obowiązków pracownika ds. organizacyjno-samorządowych.

       10. Wskazówki dot. pracy pracownika ds. organizacyjno-samorządowych.

       11. Najczęstsze błędy w  pracy pracownika ds. organizacyjno-samorządowych.

       12. Współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą.

       13. Hierarchia aktów prawnych.

       14. Zasady zmiany statutu spółdzielni.

       15. Najnowsze wytyczne dotyczące opracowywania regulaminów.

       16. Najczęstsze błędy dotyczące regulaminów.

       17. Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące treści regulaminów.

       18. Statut a regulaminy.

       19. Zasady zmian regulaminów.

       20. Warunki przydatności regulaminów.

       21. Kompetencje organów w zakresie zmiany regulaminów w spółdzielni.

       22. Obligatoryjne regulaminy w spółdzielni mieszkaniowej.

       23. Dodatkowe regulaminy usprawniające działanie spółdzielni mieszkaniowej.

       24. Organizacja posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.

       25. Uprawnienie członka rady nadzorczej lub członek zarządu żądania zwołania posiedzenia.

       26. Wymogi wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka rady nadzorczej lub członek zarządu.

       27. Skutki nie zwołania posiedzenia Rady lub Zarządu po złożonym wniosku.

       28. Nowe tryby podejmowania uchwał..

       29. Obliczanie kworum

       30. Zagrożenia zmian prawnych.

       31. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawo spółdzielcze w zakresie działania organów spółdzielni.

       32. Eksmisje i egzekucje z nieruchomości po zmianach prawnych.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10.05.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót