25.07.2017
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 03.08.2017R

Prezes Zarządu

Główny Księgowy

wg. rozdz.

PILNE !! WAŻNE !!

Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze. Zmiany zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od podpisania przez Prezydenta. Nowe przepisy znacząco różnią się od dotychczasowych przepisów i „Projektu Rządowego”.

Wprowadzono ponad 80 zmian.

Zmiany mają charakter bardzo szeroki i komplikują funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 03.08.2017 r. w BOCHNI w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24 o godz. 10.00

W każdej spółdzielni mieszkaniowej konieczne są zmiany w zakresie:

- kompetencji organów

- naliczania opłat

- rozliczeń funduszu remontowego

- nabywania i utraty członkostwa

- nabywania i utraty praw do lokali

- powstawania wspólnot mieszkaniowych w zasobach spółdzielni

- stosowania ustawy o własności lokali.

Jak przygotować spółdzielnię do zmian?

Jak dostosować działanie spółdzielni do zmian ustawy?

Jakie niezbędne czynności podjąć?

Jak interpretować nowe przepisy i nie skomplikować pracy spółdzielni?

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zmiana relacji prawnych między ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawem spółdzielczym
  2. Wystąpienie, wykluczenie i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni mieszkaniowej a nowe przepisy
  3. Udziały, wpisowe i deklaracja członkowska a ustawa o zmianie
  4. Nowe regulacje nabycia członkostwa osób fizycznych i prawnych

- przypadki powstania członkostwa z mocy prawai przypadki konieczności złożenia deklaracji członkowskiej

- chwila powstania członkostwa

- konsekwencje powstania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z mocy prawa

- członkostwo a prawo do miejsca postojowego

- członkostwo najemcy

5. Utrata członkostwa osób fizycznych i prawnych po zmianie prawa

- ustanie członkostwa z mocy prawa

- odpowiednie stosowanie przepisów o podziale spółdzielni

6.  Rewolucyjna zmiana dotycząca rozliczania funduszu remontowego i jej skutki

7.  Zmiany  i ich konsekwencje w zakresie Walnego Zgromadzenia

- udział pełnomocnika

- podejmowanie uchwał

8.  Zmiany dotyczące umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

9.  Modyfikacja regulacji dotyczących umowy o budowę lokalu

10.  Nowe regulacje dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

- ustanawianie spółdzielczych lokatorskich praw w programie mieszkanie plus

- przekształcenie w odrębną własność

- rozliczenie w przypadku wygaśnięcia gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu – problemy w stosowaniu

- skutki rozwodu

- konsekwencje śmierci małżonka

- zasadny nabywania przez osoby bliskie

11.  Zmiana zasad wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

- uchwała Rady Nadzorczej o wygaśnięciu a nowelizacja

- wyrok sądu o wygaśnięciu

- obowiązki spółdzielni po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

- rozliczenia

12.  Skutki likwidacji spółdzielni a prawa do lokali

13.  Nowe zasady ustanowienia odrębnej własności na rzecz nabywcy ekspektatywy

14.  Ewidencja funduszu remontowego spółdzielni a roszczenia właścicielami lokali

z tytułu funduszu remontowego spółdzielni

15.  Nowe uprawnienia właścicieli lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych

- czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego zarządu

- uchwały właścicieli lokali

- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej przez spółdzielnię

16.  Zmiany dotyczące spółdzielczego lokalu mieszkalnego, przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej – konsekwencje regulacji

17.  Kaucje mieszkaniowe a przekształcenie – rozliczenie, waloryzacja wg nowych przepisów

18.  Realizacja wniosków najemców lokali zakładowych złożonych przed zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

19.  Konsekwencje zmian Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej

20.  Zmiany Prawa spółdzielczego w zakresie:

- lustracji

- uprawnień Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych

21.  Przepisy przejściowe

22.  Termin zmiany statutu i jego konsekwencje

Szkolenie poprowadzą:

Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

oraz

Prezes Zarządu MZRSM Pan Marek Juszkiewicz

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  350 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 380 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia wraz z wpłatą w/w kwoty prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2017r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     Marek Juszkiewicz

Powrót