05.02.2018
Problemy zarządzania w sm 22.02.2018

Prezes Zarządu,

Główny Księgowy,

Pracownicy działów technicznych i administracyjnych

Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych zaprasza na szkolenie pt.:

Problemy zarządzania nieruchomościami  w spółdzielni mieszkaniowej, fundusz remontowy, wspólnoty po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo spółdzielcze. Nowe przepisy znacząco zmieniają działanie w zakresie gospodarki finansowej oraz czynności zwykłego zarządu i przekraczających zakres zwykłego zarządu w spółdzielni mieszkaniowej. Na szkoleniu zostaną porównane stare i nowe przepisy w połączeniu z regulacjami nie zmienionymi. Szkolenie jest przygotowane specjalnie dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników ds.: samorządowo-organizacyjnych, eksploatacyjno-technicznych i księgowości.

Szkolenie uwzględnia:

- ostatnie zmiany prawa

- wytyczne ministerstwa

- najnowsze orzecznictwo.

W materiałach dokumenty dostosowane do nowego stanu prawnego:

Wzorcowy regulamin funduszu remontowego w 2 wersjach

Wzory odpowiedzi na roszczenia właścicieli i członków w zakresie tematyki szkolenia

Wzory uchwał właścicieli lokali w zakresie powstania i organizacji wspólnoty

Wzory uchwał w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 22.02.2018 r. w Rzeszowie  w Sali Konferencyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Graniczna 6, o godz. 1000, Przewidywany czas zakończenia szkolenia o godz. 1500

Program szkolenia:

 1. Analiza ministerstwa a zarządzanie nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych
 2. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie ogólnospółdzielcze
 3. Zarządzanie nieruchomościami w których nie został „wyodrębniony” żaden lokal
 4. Zarządzanie nieruchomościami w których „wyodrębniony” został co najmniej jeden  lokal
 5. Jakie czynności powinna wykonać spółdzielnia mieszkaniowa w zakresie działania wspólnot mieszkaniowych po wejściu w życie ustawy z 20. lipca 2017r. żeby nie skomplikować funkcjonowania
 6. Etapy działania w przypadku powstania wspólnoty w spółdzielni mieszkaniowej (wspólnoty krok po kroku)
 7. Nowe zasady gospodarki finansowej i remontowej
 8. Zasady rozliczania i ewidencji funduszu remontowego
 9. Kiedy zwracamy środki pieniężne z funduszu remontowego?
 10. Opracowanie regulaminu funduszu remontowego – wzór w materiałach
 11. Różne tryby powstawania wspólnot – wzory uchwał w materiałach
 12. Wspólnota mieszkaniowa w zasobie spółdzielni, przesłanki powstania, zasady głosowania, wymagana większość
 13. Obowiązki organów spółdzielni w zakresie powstawania wspólnot – wzory uchwał w materiałach
 14. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w zakresie podejmowania decyzji w nieruchomości w której wyodrębnione zostały lokale
 15. Zarząd nieruchomością wspólną, nowe regulacje w zakresie podejmowania decyzji
 16. Jakie czynności spółdzielnia mieszkaniowa może podejmować samodzielnie?
 17. Do jakich czynności wymagane są uchwały właścicieli lokali? – wzory uchwał w materiałach
 18. Rozliczenie z właścicielami funduszu remontowego (wzory odpowiedzi): - w przypadku utraty członkostwa, - w przypadku zbycia lokalu, - w przypadku powstania wspólnoty
 19. Dochodzenie przez spółdzielnie roszczeń z tytułu korzystania z mienia wspólnego przez właścicieli z wydzielonych wspólnot: - podpisanie umowy, - brak umowy, - etap przedsądowy, - obrona przed sądem.
 20. Powstanie wspólnoty a podział majątku spółdzielni
 21. Stosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po wyodrębnieniu wszystkich lokali
 22. Omówienie przepisów ustawy o własności lokali, które mają zastosowanie do spółdzielni mieszkaniowych (ostatnie zmiany i orzecznictwo): - prawa i obowiązki właścicieli, - decyzje podejmowane przez zarząd oraz przez właścicieli w drodze uchwały, - podejmowanie przez właścicieli,  decyzji, - zebranie właścicieli – zasady zwoływania i obradowania, - zbieranie głosów w trybie obiegowym i mieszanym, - zaskarżanie uchwał

Szkolenie poprowadzi:

Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck.
To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  310 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 340 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.02.2018r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót