12.01.2022
Prawo pracy i fundusze socjalne w sm szkolenie w dniu 28.01.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Prawo pracy i fundusze socjalne w spółdzielniach mieszkaniowych w 2022 - planowane zmiany

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.01.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Planowane zmiany prawa pracy w 2022 r.
 2. Ostatnie zmiany w prawie pracy, praca zdalna - zasady i praca na kwarantannie.
 3. Czy do pracy zdalnej wymagane jest zarządzenie albo regulamin?
  Czy umieszczamy polecenie o pracy zdalnej w aktach osobowych?
  Czy dopuszczalna jest rotacyjna praca zdalna?
  Czy dopuszczalna jest praca zdalna przez część godzin w dobie?
  Czy dopuszczalna jest praca zdalna w wybranych godzinach?
  Na jak długi okres może być powierzona praca zdalna?
  Czy czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany albo przedłużany?
 4. Jak ewidencjonować pracę zdalną?
 5. Co umieścić w liście obecności?
 6. Czy pracodawca jest uprawniony w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z COVID-19.
 7. Kto jest pracodawcą w spółdzielni mieszkaniowej?
 8. Kto podpisuje umowy o pracę, aneksy i inne dokumenty z zakresu prawa pracy?
 9. Regulamin pracy i organizacyjny – co powinny zawierać, kto uchwala.
 10. Zatrudnianie członków zarządu, odwołanie członków zarządu a umowa o pracę.
 11. Zasady wypłacania jubileuszówek.
 12. Rodzaje premii, różnice, zasady przyznawania.
 13. Dodatki do wynagrodzeń.
 14. Czy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku?
 15. Zmiany dotyczące badań lekarskich.
 16. Świadectwo pracy.
 17. Mobbing w pracy.
 18. Fundusze socjalne w sm

1) Omówienie zasad tworzenia ZFŚS

·obowiązek tworzenia funduszu,

·wybór między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych –mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,

·coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia;

2) Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu

·obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi,

·definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania,

·dofinansowanie obiektów socjalnych,

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

·pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego a  RODO,

·katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)

·czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

·regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe),

·komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń),

·kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń,

·weryfikacja kryterium socjalnego,

·zasady dokumentowania przyznanej pomocy,

·czas przechowywania dokumentów socjalnych,

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z ZFŚS i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

·paczki dla dzieci,

·zapomogi,

·wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu,

·pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS,

·świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,

·dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,

7) Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 26.01.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót