08.11.2021
POLSKI ŁAD A GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI szkolenie w dniu 03.12.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Pracownicy – Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

POLSKI ŁAD A GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I PLAN GOSPODARCZY 2022 - stan prawny listopad 2021 oraz planowane zmiany

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.12.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

W programie szkolenia min.:

 

Program szkolenia:

1. Polski ład a plan gospodarczy 2022

2. Polski ład a konsekwencje finansowe dla spółdzielni mieszkaniowej

3. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a gospodarka finansowa spółdzielni mieszkaniowych - nowe obowiązki, zasady działania

4. Odpowiedzialność zarządu spółdzielni i głównego księgowego za prowadzenie gospodarki finansowej a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

5. Podatek od deszczówki

- zmiany od 1.01.2022 r.

- nowe regulacje prawne

- obowiązki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

- zasady obliczania podatku

6. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego

7. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

8. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią

9. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

10. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne

11. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni

12. Zasady zwalniania z opłat w kryzysie spowodowanym epidemią – zakres zwolnienia, konsekwencje prawne, finansowe, podatkowe

13. Termin wypowiedzenia opłat

14. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne

15. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni

16. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia

17. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo

18. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie

19. Eksploatacja – zakres pojęcia

20. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

21. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną

22. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

23. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

24. Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową

25. Sankcje dla spółdzielni mieszkaniowych a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

26. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 29.11.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót