17.08.2016
Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie oferuje Waszej Spółdzielni usługę dotyczącą badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Jesteśmy podmiotem z długoletnim doświadczeniem oraz uznaną w środowisku spółdzielczym renomą w zakresie usług badania sprawozdań finansowych, działającym jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz o nadzorze publicznym z późn.zm. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1000 t.j.).

Związek od 1996 r. prowadzi badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych, na podstawie Uchwały nr 224/77/96 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25.10.1996 r. Wpis naszego Związku na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego dokonany został pod nr ew. 1460. Posiada NIP: 873-10-00-444 oraz wpisany jest do KRS pod nr 0000119147. Dzięki tej specjalizacji osoby zajmujące się rewizją sprawozdań finansowych posiadają duże doświadczenie w branży i dobrą znajomość trudnej i nie przez wszystkich rozumianej specyfiki działalności spółdzielczości mieszkaniowej.

Wykonujemy czynności związane z usługą z należytą starannością i profesjonalizmem zapewniającym, iż zbadane sprawozdanie finansowe prezentuje sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej w sposób rzetelny i wiarygodny.

 

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy stosownie do postanowień:

- ustawy o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 613 z późn.zm.

- ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 t.j.)

- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wprowadzone przez KRBR

- Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

- ustawie Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 21 j.t.)

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1222).

 

Do badania sprawozdań Związek zatrudnia i współpracuje z biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami finansowo-księgowymi wywodzącymi się ze spółdzielczości mieszkaniowej, którzy w przeważającej większości posiadają również uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Doświadczenie i znajomość tę biegli rewidenci pogłębiają corocznie na prowadzonych przez nas szkoleniach, w których obowiązkowo biorą udział. Bardzo ważne jest to szczególnie w ostatnich latach, które przynoszą nam niejasne, a często również kontrowersyjne, zmiany przepisów prawnych.

Doświadczenie i znajomość specyfiki, o których mowa wyżej przyczyniają się
do wnikliwości badań, pogłębionych analiz ekonomiczno-finansowych oraz trafności ocen
i wniosków zmierzających do usprawnienia i poprawy efektywności działalności spółdzielni.

Ukierunkowanie badań wyłącznie na spółdzielczość mieszkaniową pozwala ponadto
na możliwość przenoszenia z innych spółdzielni dobrych doświadczeń organizacyjno-finansowych, co również przyczynia się do usprawnienia działalności badanych spółdzielni.

Czynności rewizyjne naszych biegłych rewidentów, obok zasadniczego celu jakim jest zbadanie czy sprawozdanie finansowe prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, obejmują również badanie zgodności działania z postanowieniami ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, głównie w zakresie rozliczeń finansowych z członkami spółdzielni.

Zarząd podejmuje starania, aby pracownicy Związku oraz współpracujący ze Związkiem biegli rewidenci, lustratorzy i rzeczoznawcy finansowo-księgowi stali się ekspertami w zakresie podatku dochodowego oraz spraw związanych z przepisami dotyczącymi spółdzielczości mieszkaniowej, ustawy o rachunkowości, przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 

Biegli rewidenci naszego Związku posiadają ponadto możliwość szerokiego korzystania
z opinii i porad wyspecjalizowanych służb zawodowych działających w strukturach Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, co również wpływa na jakość ustaleń rewizyjnych, poprawność formułowanych ocen oraz trafność zaleceń i wniosków.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze usługi do potrzeb spółdzielni mieszkaniowych oraz zmieniających się warunków rynkowych. Jesteśmy pewni, że nasza wiedza, profesjonalizm oraz wysoka jakość świadczonych usług są gwarancją Państwa i również naszego sukcesu.

Świadczy o tym również fakt, że od początku działania Związku jako audytora, przez okres 20 lat nie wpłynęły żadne skargi czy zastrzeżenia do wydanych opinii. Także przeprowadzone kontrole przez Krajową Komisję Nadzoru KIBR nie zawierały negatywnych ocen.

 

Od początku działalność audytorska Związku objęta była ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nieprzerwanie i bezszkodowo w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA.

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto na życzenie klienta zapewniamy uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach rady nadzorczej podsumowującym wyniki badania.

Dodatkowo na życzenie Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni uwzględnić możemy
w badaniach rewizyjnych - za uzgodnione odrębnie wynagrodzenie - dodatkowo zgłaszane problemy o charakterze ekonomiczno-finansowym.

 

W związku z tym, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania i specjalizującym się
w badaniu wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych nasza propozycja badania sprawozdania finansowego zapewni właściwą interpretację przepisów przez władze samorządowe spółdzielni. Jesteśmy przekonani, że wybór naszego Związku na audytora będzie trafny i przyniesie spodziewane efekty.


Oczekujemy na złożenie zapytania ofertowego zainteresowanych spółdzielni.

Powrót