Do pobrania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż: Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów, reprezentowany przez Zarząd MZRSM.

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  • Dane mogą być udostępniane przez Związek podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
  • Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Związku pod adresem e-mail: kontakt@mzrsm.pl
  • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Związek informuje, iż:

a)  administratorem danych osobowych jest Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, adres: 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19, nr tel. 14/626-09-90, email kontakt@mzrsm.pl

b)  dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 a, b i c oraz art. 9 ust. 2 a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

c)  dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,

d)  dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawnymi oraz niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,

e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

f)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

Związek przetwarza dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz dane osobowe otrzymane od spółdzielni mieszkaniowych w celu przeprowadzenia lustracji lub badania sprawozdania finansowego.