22.05.2020
Zmiana godziny szkolenia! rozpoczynamy o godz. 9.00 w dniu 02.06.

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

 

Zmiany w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia 2020

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.06.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury
SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00
(przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

Na szkoleniu będą omówione problemy:

Uczestnicy szkolenia otrzymują w materiałach:

Program szkolenia:

 1. Zmiana Prawa spółdzielczego w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 2. Sankcje nieterminowego zwołania Walnego Zgromadzenia w czasie epidemii i po jej odwołaniu – przepis przejściowy i skutki jego przekroczenia
 3. Problemy interpretacji terminu zwołania Walnego Zgromadzenia
 4. Co należy zmodyfikować po zmianie przepisów w zakresie zwołania i organizacji Walnego Zgromadzenia?
 5. Jak należy przygotować się do Walnego Zgromadzenia po zmianie przepisów?
 6. Zagrożenia zmian prawnych
 7. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO
 8. Przygotowanie Walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów
 9. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia – ostatnie zmiany i najnowszym orzecznictwie
 10. Realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia
 11. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO – ostatnie decyzje PUODO
 12. Udział pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu
 13. Zasady odczytania listy pełnomocnictw
 14. Zagrożenia podważenia uchwał Walnych Zgromadzeń
 15. Elementy porządku obrad po zmianie prawa
 16. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa
 17. Podział obowiązków na Walnym Zgromadzeniu
 18. Rodzaje uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu
 19. Czy wszystkie zgłaszane przez członków projekty uchwał i żądania powinny być uwzględnione przez Zarząd po zmianie prawa?
 20. Jak wprowadzić do porządku obrad poprawki do uchwał w różnych trybach głosowania?
 21. Elektroniczne liczenie głosów
 22. Walne zgromadzenie w częściach, charakter prawny, moment podjęcia uchwał
 23. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – nowe przepisy i orzeczenia
 24. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej
 25. Wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej
 26. Jaka większość głosów powinna być stosowana w wyborach do Rady Nadzorczej?
 27. Stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia a uchylenie uchwały

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 03.06.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                              Aneta Piękoś

Powrót