23.07.2020
Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej 2020 20.08. Kielce

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

 

Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej 2020

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.08.2020r. w KIELCACH w Hotelu KAMERALNY ul. Tarnowska 7 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie WZ – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów.
 2. Regulacje szczególne w związku z COVID-19, głosowanie korespondencyjne, termin odbycia.
 3. Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów.
 4. Uczestnicy WZ - rejestr członków a przygotowanie listy obecności na WZ. Informowanie o nabyciu członkostwa (od 09.09.2017 r.) a tym samym o prawie do udziału w WZ.
 5. Udział pełnomocnika na WZ – zasady zgłaszania i forma, fałszerstwo pełnomocnictwa, wypełnienie blankietu – odpowiedzialność karna.
 6. Uprawnienia członków przy zwoływaniu WZ.
 7. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień w świetle regulacji RODO.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności z uwzględnieniem zgłaszania sprawozdań do sądu.
 9. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności – projekty uchwał.
 10. Udział eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa.
 11. Rodzaje uchwał podejmowanych na WZ, wprowadzanie do porządku obrad nowych projektów i poprawek do uchwał.
 12. Zasady liczenia głosów – nowe orzeczenia, kierunki interpretacyjne. Elektroniczne liczenie głosów.
 13. WZ w częściach, charakter prawny części Walnego Zgromadzenia, moment podjęcia uchwał.
 14. Podział nadwyżki bilansowej.
 15. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – obliczanie wymaganej większości.
 16. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej, wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej.
 17. Stwierdzenie nieistnienia lub nieważności WZ a uchylenie uchwały.
 18. Najczęstsze błędy na WZ i ich skutki w orzecznictwie.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Grzegorz Abramek

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.08.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                              Aneta Piękoś

Powrót