08.03.2021
Użytkowanie budynków mieszkalnych w dniu 08.04.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Bezpieczeństwo użytkowania budynków mieszkalnych, placów zabaw oraz terenów przyległych (okresowe kontrole i przeglądy obiektów budowlanych)

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.04.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.30-14.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

 

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Wymagania techniczne: dostęp do internetu komputer z głośnikami lub słuchawki. Polecamy użycie przeglądarki Microsoft Edge.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych oraz bezpieczeństwo zamieszkiwania (zmiany w przepisach techniczno-budowlanych)

2. Okresowe kontrole i przeglądy obiektów budowlanych:

- prawa i obowiązki właściciela lub zarządcy (odpowiedzialność właściciela lub zarządcy za stan techniczny budynku),

- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo budynku - prawidłowe wpisy w protokole,

- okresowe kontrole i przeglądy po zmianach,

- okresowe kontrole i przegląd, a normy,

- prawidłowość przeprowadzania kontroli,

- kontrola poszczególnych elementów budynku po okresie zimowym: elewacje, konstrukcje, przegrody dachów i stropów, przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne, gazowe), wentylacje, urządzenia spalające paliwa,

- przeglądy w okresie pandemii,

- najczęściej popełniane błędy podczas kontroli i w zapisach protokołów z kontroli,

- przydatność zaleceń pokontrolnych,

- zalecenia pokontrolne, a planowanie prac remontowych.

3. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,

4. Ochrona przeciwpożarowa budynków:

- zmiany w przepisach p.poż,

- ochrona p.poż. (nakazy, zakazy)

5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

6. Legalizacja samowoli budowlanej,

7. Utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych:

- odpowiedzialność za stan placów zabaw i terenów zielonych,

- elementy protokołu z przeglądu placów zabaw i terenów zielonych, uwzględniające wytyczne GUNB,

8. Utrzymanie terenów przyległych do nieruchomości na podstawie m.in.:

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (t.j. Dz.U z 2020 poz. 470, 471,1087, 2238; Dz.U z 2021 poz. 54),

- Ustawa o Środkach Ochrony Roślin z dnia 8 marca 2013 r ( t.j. Dz.U z 2020 poz.2097 ),

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2020 (t.j. Dz.U z 2021 poz. 147).

 

Szkolenie poprowadzą: 

Gabriela Więcek-Kroczek – architekt, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego ziemskiego,

Robert Kroczek – lustrator MZRSM, były Kierownik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 02.04.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

Powrót