16.01.2020
Organizacja Walnego Zgromadzenia 2020r. 11.02.2020

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Zmiany w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia 2020 - najnowsze orzecznictwo, RODO

Szkolenie odbędzie się w dniu 11.02.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Na szkoleniu będą omówione tematy:

- wskazówki dotyczące ochrony interesów Zarządu na Walnym Zgromadzeniu

- nowe wytyczne w zakresie przygotowania Walnego Zgromadzenia

- nowe zasady liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu

- błędy dotyczące wyborów Rady Nadzorczej

Uczestnicy szkolenia otrzymują w materiałach:

- wzorcowe zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uwzględniające najnowsze orzecznictwo

- wzór pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w Walnym Zgromadzeniu uwzględniające najnowsze orzecznictwo

- projekty uchwał na Walne Zgromadzenie uwzględniające najnowsze orzecznictwo

- najnowsze orzecznictwo dotyczące Walnego Zgromadzenia,

 

Program szkolenia:

 1. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO
 2. Przygotowanie Walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów
 3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w najnowszym orzecznictwie
 4. Realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia
 5. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO – ostatnie decyzje PUODO
 6. Udział pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu
 7. Zasady odczytania listy pełnomocnictw
 8. Jak poprawnie opracować sprawozdanie Zarządu z działalności uwzględniając ostatnie zmiany zgłaszania sprawozdań do sądu?
 9. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności.
 10. Konsekwencje przygotowania nieprawidłowego sprawozdania
 11. Czy w spółdzielni mieszkaniowej może obowiązywać regulamin Walnego Zgromadzenia?
 12. Najczęstsze błędy na Walnym Zgromadzeniu
 13. Elementy porządku obrad po zmianie prawa
 14. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa
 15. Podział obowiązków na Walnym Zgromadzeniu
 16. Rodzaje uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu
 17. Czy wszystkie zgłaszane przez członków projekty uchwał i żądania powinny być uwzględnione przez Zarząd?
 18. Jak wprowadzić do porządku obrad poprawek do uchwał?
 19. Czy należy brać pod uwagę głosy wstrzymujące na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej? – nowe orzeczenia
 20. Elektroniczne liczenie głosów
 21. Walne zgromadzenie w częściach, charakter prawny, moment podjęcia uchwał
 22. Jak rozumieć poddanie uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia?
 23. Czy Walne Zgromadzenie Spółdzielni może zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy i udziałowy po zmianie prawa?
 24. Jakie uchwały powinny być podjęte w zakresie przeprowadzonej lustracji?
 25. Problemy z przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
 26. Kontrowersje dotyczące uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań
 27. Gospodarka finansowa a Walne Zgromadzenie
 28. Jaki jest skutek podjęcia przez Walne Zgromadzenie błędnej uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej – przykłady błędnych zapisów, wzorcowa uchwała w materiałach
 29. Podział nadwyżki bilansowej w zależności od zapisów w statucie spółdzielni i celów jej przeznaczenia na:

- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu, w tym na pokrycie niedoborów na poszczególnych nieruchomościach

- fundusz zasobowy spółdzielni

- fundusz remontowy spółdzielni

- inne cele

30. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – nowe orzeczenia i rozbieżności

31. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej

32. Wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej

33. Jaka większość głosów powinna być stosowana w wyborach do Rady Nadzorczej?

34. Stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia a uchylenie uchwały

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 04.02.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót