01.12.2020
Bilans 2020 w SM w dniach 11, 15 grudnia 2020

Pani/Pan GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pracownicy działu księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej - wg rozdzielnika

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine przeznaczonym dla Głównych Księgowych oraz pracowników służb księgowo – finansowych spółdzielni mieszkaniowych:

BILANS W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 2020 Przygotowanie do zamknięć rocznych w 2020r.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 11.12. i 15.12.2020r. za pośrednictwem platformy do szkoleń - TEAMS.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu oraz komputer z głośnikiem, mikrofonem i kamerką. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME Szkolenie w w/w dniach odbędzie się w godz. 9.00 - 14.00.

Program szkolenia:

1. Przegląd zmian przepisów bilansowych i podatkowych

a) ocena ryzyka w sprawozdaniu

b) opodatkowanie dochodów z najmu mieszkań i miejsc postojowych

c) nowe oznaczenia transakcji - warunki stosowania kodów GTU,EE

d) nowe interpretacje w sprawie opodatkowania podatkiem VAT

2. Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg.

3. Inwentaryzacja, jak warunek potwierdzenia stanu majątku na koniec roku:

a) spis z natury,

b) potwierdzanie sald,

c) weryfikacja stanu - m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, zasądzonych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,

d) ustalenie stanu zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych.

4. Naruszenie prawa bilansowego i podatkowego w wyniku niekonsekwentnego stosowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości.

5. Szczególne zasady sporządzania sprawozdania spółdzielni mieszkaniowej:

a) Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego, należności.

b) Wynik finansowy a różnica z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, media.

c) Fundusze własne i celowe w świetle orzecznictwa

d) Odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych

6. Przykłady istotnych zniekształceń sprawozdań w tym szczególnie w informacji dodatkowej, rachunek przepływów środków pieniężnych, sprawozdaniu zarządu.

7. Indeks typowych księgowań -wybrane zagadnienia dot. m.in refakturowania, białych certyfikatów, wydatków i przychodów związanych z COVID-19.

8. Kierunki zmian zasad rozliczenia mediów w świetle projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne

9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pośpieszyńska – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spółdzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych, doświadczony wykładowca i autorka wielu publikacji.

Odpłatność za 2 dni szkolenia wynosi:

- 700,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 750,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie. Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 08.12.2020r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót